Порядок ведення обліку доходів і витрат підприємцями єдинниками

2018-10-25 11:03 Подобається

Відповідно до пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу Ук­раїни від 02.12.10 № 2755-VI зі змінами та доповненнями, платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підпри­ємці), які не є платниками податку на до­дану вартість (далі — ПДВ), ведуть Кни­гу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Записи у Книзі дохо­дів виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, зок­рема про кошти, які надійшли на поточ­ний рахунок платника податку та/або які отримано готівкою, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).

Форми та порядок ведення книги об­ліку доходів для платників єдиного пода­тку першої, другої та третьої груп, які не є платниками ПДВ та книги обліку дохо­дів і витрат для платників єдиного подат­ку третьої групи, які є платниками ПДВ, затверджені наказом Міністерства фінан­сів України від 19.06.15 № 579, що зареє­стрований у Міністерстві юстиції України 07.07.15 за № 800/27245.

Підприємці — платники єдиного по­датку третьої групи, які є платниками ПДВ, ведуть облік доходів та витрат. За­писи у Книзі доходів та витрат викону­ються за підсумками робочого дня, про­тягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли на поточний раху­нок платника податку та/або отримано готівкою, фактично безоплатно отрима­но товари (роботи, послуги) та понесені витрати, зокрема оплачені придбані това­ри (роботи, послуги), виплачена заробіт­на плата, сплачено єдиний внесок на за­гальнообов'язкове державне соціальне страхування тощо. Для реєстрації Книг такі платники єдиного податку подають до фіскального органу за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді.

Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платни­ком податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Книга зберігається у платника податку протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Смілянська ОДПІ

Коментарі (0)

Додати смайл! Залишилося 3000 символів
Додати новини
Реклама

Опитування

Що для України буде перемогою?

ГолосуватиРезультатиАрхів
Реклама